top of page

Eiendomsrettsportalen er en juridisk tjeneste levert av advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS. Denne siden er laget for å gi deg som privatperson eller profesjonell aktør en lettlest og enkel innføring i fast eiendoms rettsforhold. Vi tilbyr derfor artikler innen en rekke aktuelle eiendomsrettslige problemstillinger.

Våre advokater har lang erfaring og bred kompetanse innen tvisteløsning av eiendomsrettslige problemstillinger. Dersom du har spørsmål angående en konkret sak eller et generelt tema er du velkommen til å ta kontakt. 

Velkommen til eiendomsrettsportalen

Hva er eiendomsrett?

 

Eiendomsrett er retten til å råde over eiendom eller løsøre. Som et utgangspunkt har eieren mulighet til å utnytte eiendommen på alle måter man måtte ønske, så lenge rådigheten ikke er begrenset ved lov eller på annen måte overdratt til andre. Et eksempel på dette er utleie av bolig: I utgangspunktet har utleier full rådighet over eiendommen, men utleier kan for det første ikke leie ut eiendommen uten å følge husleielovens regler. For det andre gir utleieren fra seg en del av rådigheten over eiendommen i bytte mot vederlag. Rådigheten over eiendommen vil i dette tilfelle altså være begrenset av både lov og avtale.

Av formuesrettighetene er eiendomsretten den aller viktigste. Retten til eiendom er omtalt i menneskerettighetsærkleringen artikkel 17 som en menneskerettighet.

Det finnes en rekke privatrettslige og offentligrettslige regler som kan begrense den rådighet eieren har. Plan- og bygningsloven setter eksempelvis rammer for eiers mulighet til å bebygge eiendommen.    

    

Eiendomsretten innebærer både rettslige- og faktiske disposisjoner. De rettslige disposisjonene omfatter retten til å selge, leie ut eller pantsette tingen. De faktiske disposisjonene omfatter retten til å bruke, bo og kjøre med tingen. Dette fører til at man kan ha rett til å bruke en ting selv om man ikke er eier, gjennom blant annet utleie, lån og veirett.

De to hovedtypene av ting som kan være underlagt eiendomsrett er fast eiendom og løsøre. Fast eiendom er ofte et stykke av jordoverflaten, eller noe som er fast forbundet til jorden. Hus, bygg og trær er etter dette fast eiendom. Løsøre er gjenstander som ikke er forbundet til jorden, som en bil eller en datamaskin. Grensen mellom fast eiendom og løsøre har betydning i flere sammenhenger, eksempelvis for hva som følger med ved kjøp av bolig.

 

Retten til eiendom er omtalt i menneskerettighetsærkleringen artikkel 17 som en menneskerettighet.

 

Gjenstand for eiendomsretten

 

De to hovedtypene av ting som kan være underlagt eiendomsrett er fast eiendom og løsøre. Fast eiendom er ofte et stykke av jordoverflaten, eller noe som er fast forbundet til jorden. Hus, bygg og trær er etter dette fast eiendom. Løsøre er gjenstander som ikke er forbundet til jorden, som en bil eller en datamaskin.

 

Grensen mellom fast eiendom og løsøre har betydning i flere sammenhenger, eksempelvis for hva som følger med ved kjøp av bolig.

Hvordan få eiendomsrett?

 

Eiendomsrett kan oppnås på tre måter:

For det første ved de originære erverv. Denne måten å oppnå eiendomsrett på er ikke særlig praktisk i dag. Okkupasjon er en form for originært erverv. I Antarktis har flere nasjoner gjort krav på landområder på denne måten.

For det andre har vi de derivative erverv som er den vanligste formen for overgang av eiendomsrett. Her overføres den opprinnelige eiendomsretten fra en person til en annen. Dette kan blant annet skje ved kjøp/salg og arv, men også ved ekspropriasjon.

For det tredje kan eiendomsrett oppnås ved de ekstinktive erverv. Her blir opprinnelig eiers rett utslettet. Dette kan skje hvis en person kjøper et objekt fra noen som ikke hadde rett til å selge det. Dersom kjøper ikke visste, eller burde ha visst, om selgerens manglende rett, kan eiendomsretten overføres til kjøperen

Hvordan verne eiendomsretten?

Enhver person har i utgangspunktet rett til å få nyte sin eiendom i fred, og i de fleste tilfeller oppstår det få problemer vedrørende bruken av eiendom. Det kan imidlertid forekomme tvister vedrørende rekkevidden av en veirett, innholdet av en kjøpsavtale eller bruken av en leierett. I noen tilfeller kan også offentlige interesser tilsi en delvis eller total overdragelse av eiendomsretten.

For en privat part vil det ikke alltid være like enkelt å holde oversikt over hvilke rettigheter og plikter som fører med eiendomsrett. Det kan derfor være lurt å sette seg inn i de ulike temaene innenfor eiendomsretten, eller kontakte en seriøs advokat som kan ivareta dine interesser på best mulig måte.

​Våre advokater har god kompetanse knyttet til spørsmålene som kan oppstå i tilknytning til eiendom. Vi har lang prosesserfaring innen feltet, og representerer både private og profesjonelle aktører. Ikke nøl med å ta kontakt!

Kontakt oss 

Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS

Tlf: 22 17 74 00

Storgata 39

0182 Oslo

  • Facebook Social Icon

Takk! Melding er sendt.

bottom of page