top of page
Risikoovergangen har betydning på flere måter. Etter dette tidspunktet må i utgangspunktet kjøper betale hele kjøpesummen dersom eiendommen blir ødelagt eller skadet. Dette følger av avhendingsloven § 2-4 som lyder:

§ 2-4. Vågnaden for eigedomen.

(1) Når vågnaden for eigedomen er gått over på kjøparen, fell ikkje kjøparens plikt til å svare heile kjøpesummen bort ved at eigedomen vert øydelagt eller skada som følgje av ei hending som seljaren ikkje svarer for.

(2) Vågnaden går over på kjøparen når kjøparen har overteke bruken av eigedomen. Får seljaren ikkje overlate bruken til fastsett tid, og årsaka ligg hos kjøparen, har kjøparen vågnaden frå det tidspunkt kjøparen kunne ha fått overteke bruken.

(3) Har seljaren forsikra eigedomen mot øydelegging eller skade som nemnt i fyrste ledd, har kjøparen retten etter forsikringsavtala dersom eigedomen vert øydelagt eller skadd etter at avhendingsavtala vart bindande, med mindre seljaren kan seie seg løyst frå avhendingsavtala. Seljaren har plikt til å føre over retten etter forsikringsavtala når kjøparen krev det og kjøparen sjølv har oppfylt sine skyldnader etter avhendingsavtala.

 

Risikoovergangen er normalt det tidspunkt kjøper overtar bruken av eiendommen, dersom annet ikke er avtalt. Dersom det foreligger en mangel ved eiendommen, må denne ha oppstått før risikoovergangen. Selgeren hefter derfor for skjulte mangler selv om de oppdages flere år senere, og det reklameres rettidig.

Dette innebærer på den annen side at kjøper må betale hele kjøpesummen dersom han selv eller noen som handler i hans sted er skyld i skaden. Videre må kjøper fremdeles betale dersom skaden skyldes en tilfeldighet som inntrer etter risikoovergangen, som brann eller forlis. Selger vil imidlertid kunne holdes ansvarlig for senere inntrufne forhold og senere skadeutvikling, dersom det skyldes forhold som forelå før risikoovergangen.

En annen følge av risikoovergangen er at selger har rett på avkastning fra tingen frem til dette tidspunktet. Det kan for eksempel være leieinntekter eller utbytte. På den annen side er selger også ansvarlig for kostnadene frem til samme tidspunkt.

Risikoovergang

bottom of page