top of page
Misligholdsbeføyelser

Dersom det foreligger en mangel ved eiendommen, kan det gjøres gjeldende  misligholdsbeføyelser overfor selger. Hvilke mangelsbeføyelser som kan gjøres gjeldende fremgår av avhendingslova § 4-8 som lyder:

§ 4-8. Innleiande føresegn

(1) Ligg det føre mangel ved eigedomen, utan at dette står på kjøparen eller omstende kjøparen har vågnaden for, kan kjøparen

(a) krevje retting etter § 4-10,

(b) krevje prisavslag etter § 4-12,

(c) heve etter § 4-13,

(d) krevje skadebot etter § 4-14,

(e) halde tilbake kjøpesummen etter § 4-15.

 

(2) Føresegnene om manglar gjeld tilsvarande så langt dei høver for andre feil ved seljarens oppfylling.

Mangelen kan for det første kreves rettet for selgers regning. Det er viktig å være klar over at selger også i utgangspunktet har rett til å utbedre mangelen dersom dette kan skje uten urimelig ulempe for selger. Det bør derfor avklares om selger ønsker å benytte seg av denne adgangen før andre mangelsbeføyelser gjøres gjeldende. Ved de akutte mangler har kjøper rett til å utbedre mangelen selv.

Dersom selger ikke utbedrer mangelen, kan kjøper kreve prisavslag. Prisavslaget settes tilsvarende prisen det koster å rette den aktuelle mangelen.

Avtalen kan også heves, dersom det foreligger et vesentlig kontraktsbrudd. Heving innebærer at avtalen reverseres. Det vil normalt være svært inngripende for selger, og det skal normalt mye til før dette alternativet blir aktuelt. Heving kan kombineres med erstatning.

Kjøper kan videre kreve erstattet sitt økonomiske tap eller utlegg som en følge av mangelen.

Også ved forsinket overlevering av eiendommen gis kjøper anledning til å gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende overfor selger etter avhl. § 4-1. Kjøper kan da kreve oppfyllelse av avtalen, heving, erstatning og tilbakeholdelse av kjøpesummen.

Selger kan gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende overfor kjøper, eksempelvis der kjøper ikke betaler kjøpesummen eller overholder andre deler av avtalen. Kjøper kan da blant annet kreve oppfylling av avtalen, heving, erstatning, samt holde tilbake eiendommen.

Misligholdsbeføyelser

bottom of page