top of page
Kjøpers undersøkelsesplikt etter avhendingsloven

kjøpers undersøkelsesplikt følger av avhendingslova § 3-10:

§ 3-10. Synfaring og anna forundersøking

(1) Kjøparen kan ikkje gjere gjeldande som mangel noko kjøparen kjente eller måtte kjenne til då avtala vart inngått.

(2) Har kjøparen før avtala vart inngått undersøkt eigedomen eller utan rimeleg grunn late vere å følgje ei oppmoding frå seljaren om undersøking, kan kjøparen heller ikkje gjere gjeldande som mangel noko kjøparen burde vorte kjent med ved undersøkinga. Dette gjeld likevel ikkje dersom seljaren har vore grovt aktlaus, uærleg eller for øvrig handla i strid med god tru.

(3) Fyrste og andre ledd gjer inga innskrenking i § 3-7 om manglande opplysning om eigedomen.

 

Kjøper er pliktig å undersøke eiendommen både før og etter overtakelse. Formålet er å avdekke mangler av både skjult og synlig art, samt avgjøre om eiendommen er i henhold til avtalen. Dersom det viser seg å foreligge mangler som burde vært oppdaget ved undersøkelser før kjøpet av eiendommen, er det ikke gitt at mangelen kan gjøres gjeldende. Det avgjørende er om det foreligger en rimelig grunn til at kjøper ikke hadde kjennskap til det aktuelle forholdet.

Eiendommer som selges ”as is” eller ”som den er” skjerper kravet for kjøper til å foreta undersøkelser. Ved overtakelsen er det derfor avgjørende å foreta en grundig undersøkelse av eiendommen og reklamere tidlig ved eventuelle mangler.

Det har betydning om kjøper er en profesjonell eller privat part. Faglig innsikt og erfaring med salg og kjøp av eiendom kan føre til at undersøkelsesplikten skjerpes. Dette vil på den annen side føre til at selgers opplysningsplikt modereres noe ned.  

Som regel vil selgers opplysningsplikt gå foran kjøpers undersøkelsesplikt, da det er selger som har mest kjennskap til eiendommen og dens kvaliteter. Terskelen for kjøpers aktsomhet må ta hensyn til at kjøper normalt kun får anledning til undersøkelse under visning i regi av megler, og av den grunn har begrenset med tid.

På den annen side vil kjøper muligens ha oppfordring til å foreta nærmere undersøkelser dersom han eksempelvis gjøres oppmerksom på tidligere skader og utbedringer. En manglende oppfølgning etter anmodning fra selger vil kunne innebære en aksept av risiko for mangler som rimeligvis kunne vært oppdaget.

Kjøpers undersøkelsesplikt

bottom of page