top of page
Leietakers plikter

Den kanskje viktigste plikten for leietaker er å betale husleie til utleier. Dette beløpet fastsettes normalt i leieavtalen, og må ved fravær av slik avtale tilsvare markedsleie for eiendommen. Leiebeløpet kan endres i løpet av leieperioden dersom dette er hjemlet av leieavtalen eller husleieloven.

Leietaker plikter å ikke bruke boligen til annen bruk enn den som er avtalt. I de fleste tilfeller vil det derfor ikke være lov til å bruke boligen i forbindelse med næringsvirksomhet, dersom det er snakk om en vanlig husleieavtale.

Leie av bolig innebærer en eksklusiv bruksrett. Leitaker kan derfor nekte andre å bruke eiendommen. Mot slutten av leieforholdet plikter derimot leietaker å gi adgang til potensielle leietakere for å se på husrommet. Dette skal gjøre det enkelt for utleier å få i stand en ny avtale med nye leietakere uten unødvendig opphold ved å foreta visninger.

Leietaker har plikt til å behandle boligen i samsvar med det som fremgår av avtalen og med tilbørlig aktsomhet. Avtalen vil derfor normalt oppstille særskilte bestemmelser om bruken av boligen, eksempelvis forbud mot husdyr eller røyking.

Dersom det oppdages skade på boligen som må rettes omgående er leietaker pliktig til å gi utleier snarlig beskjed. Dette kan omfatte alt fra fuktskader til skadedyr i leiligheten. Dersom leietaker kan gjøre noe for å forhindre en forverrelse av skade som går utover utleier er han pliktig til dette.

Vedrørende vedlikehold av boligen er det først og fremst utleieren som har hovedansvaret. Leietaker må imidlertid vedlikeholde utstyr som ikke er del av den faste eiendommen, som toaletter, dusjer, lys og lignende.

Leietaker er også pliktig å gi utleier adgang til boligen for å foreta nødvendig tilsyn og arbeid. Utleier må derimot gi varsel for slikt besøk i forkant. 

Leietakers plikter

bottom of page